Pinyin 1: a,o,e,i,u,ü,er+4 tonos
1º tono 2º tono 3º tono 4º tono
a ā á ǎ à
o ō ó ǒ ò
e ē é ě è
i ī í ǐ ì
u ū ú ǔ ù
ü ǖ ǘ ǚ ǜ
er ēr ér ěr èr
Pinyin 2: b,p,m,f,d,t,n,l
a o e i u ü
b ba bo bi bu
p pa po pi pu
m ma mo me mi mu
f fa fo fu
d da de di du
t ta te ti tu
n na ne ni nu
l la lo le li lu

Pinyin 3: z,c,s,zh,ch,sh,r
a o e i u ü *-i
z za ze zu zi
c ca ce cu ci
s sa se su si
zh zha zhe zhu zhi
ch cha che chu chi
sh sha she shu shi
r re ru ri
*Nota: “-i” representa la “i” muda.

Pinyin 4: j,q,x,g,k,h,y,w
a o e i u er
j ji ju
q qi qu
x xi xu
g ga ge gu
k ka ke ku
h ha he hu
y yi yu
w wu
* ´a ´o ´e ´er
*Nota: “ü” detrás de “j,q,x,y” se quita la diéresis. “´-” indica la inicial consonántica cero.

Pinyin 5: ai,ei,ao,ou (1)
* ai ei ao ou
b bai bei bao
p pai pei pao pou
m mai mei mao mou
f fei fou
d dai dei dao dou
t tai tei tao tou
n nai nei nao nou
l lai lei lao lou
*Nota: El gráfico del tono se coloca sobre la vocal predominante conforme al siguiente orden: a,o,e,i,u,ü, excepto el caso de “iu”.

Pinyin 6: ai,ei,ao,ou (2)
ai ei ao ou
z zai zei zao zou
c cai cei cao cou
s sai sao sou
zh zhai zhei zhao zhou
ch chai chao chou
sh shai shei shao shou
r rao rou

Pinyin 7: ai, ei, ao, ou (3)
ai ei ao ou
j
q
x
g gai gei gao gou
k kai kei kao kou
h hai hei hao hou
y
w
´ai ´ei ´ao ´ou
Pinyin 8: ia, ie, iao,iou (1)
ia ie iao *iou
b bie biao
p pie piao
m mie miao miu
f
d die diao diu
t tie tiao
n nie niao niu
l lia lie liao liu
*Nota: inicial consonántica + “iou” = inicial consonántica + “iu”, el gráfico del tono se coloca sobre la “u”.

Pinyin 9: ia, ie, iao,iou (2)
* ia ie iao iou
j jia jie jiao jiu
q qia qie qiao qiu
x xia xie xiao xiu
*y ya ye yao you
*Nota: “ia,ie,iao.iou” no combinan con “f, z,c,s,zh,ch,sh,r,g,k,h,w”. En el caso de la inicial consonántica cero, la “i” se escribe con la “y”.

Pinyin 10: ua,uo,uai,uei,üe (1)
ua uo uai uei üe
b
p
m
f
d
t
n nüe
l lüe

Pinyin 11: ua,uo,uai,uei,üe (2)
ua uo uai *uei üe
z zuo zui
c cuo cui
s suo sui
zh zhua zhuo zhuai zhui
ch chua chuo chuai chui
sh shua shuo shuai shui
r rua ruo rui
*Nota: inicial consonántica + “uei” = inicial consonántica + “ui”.

Pinyin 12: ua,uo,uai,uei,üe (3)
ua uo uai uei üe
j jue
q que
x xue
g gua guo guai gui
k kua kuo kuai kui
h hua huo huai hui
y yue
*w wa wo wai wei
*Nota: En el caso de la inicial consonántica cero, la “u” se escribe con la “w”.

Pinyin 13: an, en, in, ian (1)
an en in *ian
b ban ben bin bian
p pan pen pin pian
m man men min mian
f fan fen
d dan den dian
t tan tian
n nan nen nin nian
l lan lin lian
*Nota: “ian” se pronuncia como
[ien].

Pinyin 14: an, en, in, ian (2)
an en in ian
z zan zen
c can cen
s san sen
zh zhan zhen
ch chan chen
sh shan shen
r ran ren

Pinyin 15: an, en, in, ian (3)
an en in ian
j jin jian
q qin qian
x xin xian
g gan gen
k kan ken
h han hen
y yin yan
w
´an ´en
Pinyin 16: uan, uen, ün, üan (1)
uan *uen ün üan
b
p
m
f
d duan dun
t tuan tun
n nuan
l luan lun
*Nota: inicial consonántica + “uen” = inicial consonántica + “un”.

Pinyin 17: uan, uen, ün, üan (2)
uan uen ün üan
z zuan zun
c cuan cun
s suan sun
zh zhuan zhun
ch chuan chun
sh shuan shun
r ruan run
Pinyin 18: uan, uen, ün, üan (3)
uan uen ün üan
j jun juan
q qun quan
x xun xuan
g guan gun
k kuan kun
h huan hun
y yun yuan
w wan wen

Pinyin 19: ang, eng, ing, ong (1)
ang eng ing ong
b bang beng bing
p pang peng ping
m mang meng ming
f fang feng
d dang deng ding dong
t tang teng ting tong
n nang neng ning nong
l lang leng ling long
Pinyin 20: ang, eng, ing, ong (2)
ang eng ing ong
z zang zeng zong
c cang ceng cong
s sang seng song
zh zhang zheng zhong
ch chang cheng chong
sh shang sheng
r rang reng rong

Pinyin 21: ang, eng, ing, ong (3)
ang eng ing ong
j jing
q qing
x xing
g gang geng gong
k kang keng kong
h hang heng hong
y ying
w
´ang ´eng ´ong
Pinyin 22: iang, iong,uang, ueng (1)
iang iong uang ueng
b
p
m
f
d
t
n niang
l liang

Pinyin 23 iang, iong,uang, ueng (2)
iang iong uang ueng
z
c
s
zh zhuang
ch chuang
sh shuang
r
Pinyin 24 iang, iong,uang, ueng (3)
iang iong uang ueng
j jiang jiong
q qiang qiong
x xiang xiong
g guang
k kuang
h huang
y yang yong
w wang weng