Estribillo

Oh pretty baby that’s ok
只要有你陪在身边夜里就不怕黑
zhǐ yào yǒu nǐ péi zài shēn biān yè lǐ jiù bú pà hēi
oh baby baby that’s ok
喜欢依偎着你慢慢入睡
xǐ huān yī wèi zhe nǐ màn màn rù shuì

生词

打呼[dǎhū]                                     roncar

依偎 [yīwēi]                                    acurrucarse